Statut Fundacji Znaczka Polskiego

STATUT FUNDACJI ZNACZKA POLSKIEGOz siedzibą w Bydgoszczy

§1

Fundacja działa pod nazwą Fundacja Znaczka Polskiego.W kolejnych postanowieniach niniejszego statutu Fundacja Znaczka Polskiego nazywana jest „Fundacją”.Podstawę działania Fundacji stanowią przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. w Dz. U. z 2018r. poz. 1491) oraz postanowienia niniejszego statutu.

§2

Siedzibą Fundacji jest miasto Bydgoszcz.Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Fundacja może prowadzić działalność, w tym również działalność gospodarczą, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.Fundacja dla potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, mając na względzie potrzebę skutecznej i pełnej realizacji swoich celów statutowych może przystępować do spółek prawa handlowego oraz powoływać spółki prawa handlowego samodzielnie lub z udziałem innych podmiotów.Fundacja może uczestniczyć we wszelkich porozumieniach i przedsięwzięciach, także o charakterze gospodarczym, jeżeli ich cele i zamierzenia są zbieżne ze statutowymi celami Fundacji, lub służą ich skutecznej realizacji.

§4

Ministrem właściwym ze względu na cele Fundacji jest Minister właściwy do spraw kultury.

§ 5

Celem Fundacji jest:popularyzacja filatelistyki jako hobby i dziedziny wiedzy,popularyzacja filatelistyki polskiej w kraju i za granicą,propagowanie historii i osiągnięć filatelistyki polskiej,prezentacja polskiego dorobku i dziedzictwa filatelistycznego,promocja i popularyzacja historii i kultury Polski w kraju i za granicą na podstawie wydarzeń i postaci przedstawianych na znaczkach Poczty Polskiej,propagowanie działań mających na celu ochronę kolekcjonerów filatelistyki,inspirowanie i wspomagania zainteresowań kolekcjonerskich w dziedzinie filatelistyki w szczególności wśród dzieci i młodzieży,wzbogacenie oferty kulturalno – rozrywkowej dla mieszkańców miast i regionów oraz promocja miast i regionów, w których Fundacja będzie organizować wystawy i ekspozycje poprzez stworzenie spójnej i rozpoznawalnej marki funkcjonującej w obszarze kultury i sztuki w dziedzinie filatelistyki.

§ 6

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych w szczególności wystaw i konkursów filatelistycznych,organizowanie konferencji, kongresów, sympozjów i innych imprez o podobnym charakterze z dziedziny filatelistyki,organizowanie prezentacji, szkoleń, odczytów, warsztatów i spotkań z dziedziny filatelistyki,inicjowanie, prowadzenie i wspieranie prac badawczych w dziedzinie filatelistyki,współpracę ze szkołami, uczelniami i instytucjami kulturalno – oświatowymi w celu promowania i organizowania kolekcjonerstwa w tym filatelistycznego w szczególności wśród dzieci i młodzieży,podejmowanie wszelkich działań i inicjatyw mających na celu propagowanie kolekcjonerstwa i filatelistyki,współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami zrzeszającymi kolekcjonerów.

§ 7

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wynoszący 1000 (tysiąc) zł. przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji przez jej fundatora, a także mienie nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia.Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z darowizn, spadków i zapisów, z imprez organizowanych przez Fundację, a także z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej i z jej majątku. W zakresie wynikającym z przepisów szczególnych i po spełnieniu warunków w nich określonych Fundacja może czerpać dochody także ze zbiórek publicznych, dotacji i subwencji oraz odpisów podatkowych.

§ 8

Organami Fundacji są Zarząd i Rada Fundacji.Zarząd prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.Rada Fundacji jest organem o kompetencjach stanowiących i kontrolnych.Niezależnie od kompetencji przyznanych w niniejszym statucie organom Fundacji fundator zachowuje swoje osobiste uprawnienia wyraźnie wskazane w statucie.Nie jest dopuszczalne łączenie członkostwa w Radzie Fundacji z funkcją członka Zarządu Fundacji.Fundator może samodzielnie powołać się w skład Rady Fundacji wówczas jednak nie przysługują mu osobiste uprawnienia w zakresie powoływania i odwoływania jej członków.Fundator może być członkiem Zarządu Fundacji.

§ 9

W skład Rady Fundacji wchodzi od trzech do dziewięciu członków.Kadencja członka Rady Fundacji wynosi lat pięć.Członków Rady Fundacji powołuje fundator, który może ich również w każdym czasie odwołać przed upływem kadencji, chyba że jednomyślnie sprzeciwią się temu pozostali członkowie Rady Fundacji. Sprzeciw może być złożony w ciągu 7 dni od powiadomienia członka Rady Fundacji o odwołaniu.Rada Fundacji ma prawo powoływać do swojego składu nowych członków i w każdym czasie ich odwoływać jednakże fundatorowi służy w każdym takim przypadku sprzeciw, który może on złożyć w ciągu 7 dni od powiadomienia go o stosownej uchwale Rady Fundacji. Sprzeciw Fundatora skutkuje uchyleniem uchwały Rady Fundacji o powołaniu nowego członka lub odwołaniu członka dotychczasowego.

§ 10

Członkowie Rady Fundacji wybierają ze swego grona Przewodniczącego, do którego należy zwoływanie posiedzeń Rady i kierowanie nimi. Podczas posiedzeń Rady można jednemu z członków Rady powierzyć pełnienie funkcji protokolanta.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej trzech jej członków.Posiedzenia Rady może zwoływać fundator, Zarząd Fundacji oraz co najmniej trzech członków Rady działających wspólnie. W zawiadomieniu o posiedzeniu Rady należy wskazać jego czas i miejsce oraz porządek obrad ze wskazaniem proponowanej treści uchwał. Nie można podjąć uchwały w sprawie, której nie umieszczono w porządku obrad, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie sprzeciwi się odbyciu posiedzenia ani wniesieniu poszczególnych spraw do porządku obrad.Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji powinno być wysłane listem poleconym lub pocztą elektroniczną, o ile członek Rady Fundacji wyraził na to pisemną zgodę, na co najmniej dwa tygodnie przed jego planowanym terminem. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady Fundacji może też być doręczone członkowi Rady Fundacji osobiście o ile nastąpi to nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem posiedzenia. Uchwały Rady Fundacji mogą być podejmowane na piśmie o ile na proponowaną treść uchwały zgodzą się wszyscy członkowie Rady.

§ 11

Zarząd Fundacji składa się z nie więcej niż trzech członków powoływanych przez Radę Fundacji na okres trzech lat z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3.Pierwszy Zarząd Fundacji jest ustanawiany przez Fundatora na okres trzech lat.Fundator ma prawo zwrócić się do Rady Fundacji z wnioskiem o powołanie jego samego lub innej osoby w skład Zarządu Fundacji na okres trzech lat. Rada Fundacji jest wówczas związana wnioskiem Fundatora i może powołać nie więcej niż dwóch dalszych członków Zarządu Fundacji. Przed podjęciem uchwały o powołaniu Zarządu Rada Fundacji może zakreślić Fundatorowi odpowiedni termin, nie krótszy niż dwa tygodnie, na złożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2 zdanie pierwsze.Członkowie Zarządu Fundacji, za wyjątkiem fundatora o ile wejdzie on w skład Zarządu Fundacji, mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, z tym że odwołanie może nastąpić wyłącznie z ważnych powodów, które muszą być wskazane w uchwale o odwołaniu członka Zarządu Fundacji.Jednemu spośród powołanych członków Zarządu Fundacji powierza się funkcję Prezesa Zarządu Fundacji. Jeżeli w skład Zarządu Fundacji wchodzi fundator wówczas to on pełni funkcję Prezesa Zarządu, chyba że sam postanowi inaczej. W razie powołania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.Fundację reprezentuje na zewnątrz co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu Fundacji. Jeżeli Zarząd Fundacji jest jednoosobowy wówczas Fundację reprezentuje samodzielnie jedyny członek Zarządu – Prezes Zarządu.

§ 12

Do kompetencji Rady Fundacji, oprócz spraw uregulowanych odrębnymi postanowieniami niniejszego statutu, należy:Nadzór nad działalnością Zarządu w zakresie kierowania bieżącymi sprawami Fundacji,Uchwalanie zmian statutu Fundacji,Wytyczanie głównych kierunków działania Fundacji,Zatwierdzanie programów działania Fundacji,Zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez Zarząd bądź podjętych z własnej inicjatywy,Podejmowanie uchwał o likwidacji Fundacji lub o połączeniu jej z inną fundacją,Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu,Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd i udzielanie Zarządowi absolutorium,Wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd,Ustanawianie odznak, medali honorowych, nagród i wszelkie go rodzaju wyróżnień oraz przyznawanie ich osobom fizycznym i prawnym.

§ 13

Zarząd jest organem wykonawczym Fundacji, kieruje całością jej działalności i reprezentuje ją na zewnątrz. Zarząd Fundacji:Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji i sprawozdanie finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,Przyjmuje w imieniu Fundacji subwencje, darowizny, spadki i zapisy,Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników,Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych oraz wyniki działalności gospodarczej,Podejmuje decyzje o przystąpieniu do spółek prawa handlowego,Występuje z wnioskami w sprawie zmian w statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§ 14

Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest:działalność obiektów kulturalnych – PKD 90.04.Z;działalność bibliotek – PKD 91.01.A;działalność muzeów – PKD 91.02.Z;działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych – PKD 91.03.Z;działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z;pozostała działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 96.09.Z;produkcja gier i zabawek – PKD 32.40.Z;produkcja pozostałych wyrobów gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 32.99.Z;sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego – PKD 46.49.Z;sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z;sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych – PKD 47.62.Z;sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.78.Z;sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet – PKD 47.91.Z;wydawanie książek – PKD 58.11.Z;wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.14.Z;badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – PKD 72.20.Z;pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 74.90.Z;dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z;pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z;pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.Bdziałalność wspomagająca edukację – PKD 85.60Z;działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki – PKD 93.21.Z;pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – PKD 93.29.Z;działalność pozostałych organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 94.99.Z;wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń i dóbr materialnych gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 77.39.Z;działalność portali internetowych – PKD 63.12.Z;działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z;pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji – PKD 73.12.A;pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych – PKD 73.12.B;pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) – PKD 73.12.C;pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – PKD 73.12.D 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73.20.Z; 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD 77.11.Z; 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.12.Z; 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z; 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z

§ 15

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą bezpośrednio lub poprzez wyodrębnione organizacyjnie zakłady.Działalność gospodarczą prowadzoną bezpośrednio przez Fundację organizuje i kieruje Zarząd Fundacji. Wydzielonymi zakładami kierują ich dyrektorzy powoływani i odwoływani przez Zarząd.Przedmiot działalności zakładów gospodarczych Fundacji oraz zakres uprawnień i obowiązków dyrektorów zakładów określają regulaminy organizacyjne zakładów nadane przez Zarząd Fundacji.

§ 16

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą według opracowanych planów. Działalność gospodarcza powinna zapewnić pełny zwrot poniesionych nakładów, a dochód z niej przeznaczony jest na finansowanie działalności statutowej. Fundacja powinna także zapewnić utworzenie funduszu rozwoju niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej.Wielkość zatrudnienia, zasady wynagrodzenia i rozmiar środków przeznaczonych na wynagrodzenia określa Zarząd Fundacji.Decyzje dotyczące przedsięwzięć inwestycyjnych podejmuje Zarząd.

§ 17

Zmiana statutu może obejmować również zmianę celów Fundacji.Decyzje dotyczące zmiany statutu podejmuje Rada Fundacji w drodze uchwały podejmowanej na wniosek Zarządu większością 2/3 ważnie oddanych głosów. Zmiana celów Fundacji następuje w drodze jednomyślnej uchwały.

§ 18

Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacja może połączyć się z inną fundacją. Decyzję o połączeniu podejmuje Rada Fundacji poprzez jednomyślną uchwałę podjętą na wniosek Zarządu.

§ 19

Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się środków finansowych i majątku.Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały, podjętej na wniosek Zarządu.

§ 20

Fundacja składa właściwemu ministrowi corocznie do dnia 31 marca sprawozdanie ze swej działalności za rok ubiegły.

§ 21

Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.

Bydgoszcz, dnia 29 lipca 2020r. ………………………………………………………. (Sławomir Słomczewski – Fundator)